Từ ngày 01/7/2024, việc kiểm tra Giấy phép lái xe được tích hợp trên VNeID có giá trị như kiểm tra trực tiếp

Ngày đăng: 02/07/2024 08:47