09:44 Thứ hai , Ngày 24 Tháng 06 Năm 2024
STT Tiêu đề Loại văn bản Ngày ban hành
1 Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 năm 2023 và phổ biến, quán triệt 08 luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 Khác 31/10/2023 Chi tiết
2 Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh phổ biến, quán triệt các luật mới thông qua tại Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp bất thường thứ 2, Quốc hội khoá XV Khác 05/06/2023 Chi tiết
3 Đề cương Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc Luật, bộ luật 28/04/2021 Chi tiết
4 Đề cương Luật Cư trú 2020 Luật, bộ luật 28/04/2021 Chi tiết
5 Đề cương Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 Luật, bộ luật 28/04/2021 Chi tiết
6 Luật Thỏa thuận quốc tế Luật, bộ luật 13/11/2020 Chi tiết
7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính Luật, bộ luật 13/11/2020 Chi tiết
8 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) Luật, bộ luật 16/11/2020 Chi tiết
9 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Luật, bộ luật 13/11/2020 Chi tiết
10 Luật Cư trú Luật, bộ luật 13/11/2020 Chi tiết
11 Luật Biên phòng Việt Nam Luật, bộ luật 11/11/2020 Chi tiết
12 Luật Bảo vệ môi trường Luật, bộ luật 17/11/2020 Chi tiết
13 Đề cương Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án Luật, bộ luật 16/06/2020 Chi tiết
14 Đề cương Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều Luật, bộ luật 17/06/2020 Chi tiết
15 Đề cương Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội Luật, bộ luật 19/06/2020 Chi tiết
16 Đề cương Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Luật, bộ luật 18/06/2020 Chi tiết
17 Đề cương Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp Luật, bộ luật 10/06/2020 Chi tiết
18 Đề cương Luật Thanh niên Luật, bộ luật 16/06/2020 Chi tiết
19 Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án Luật, bộ luật 22/01/2021 Chi tiết
20 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Luật, bộ luật 22/01/2021 Chi tiết
21 Luật Đầu tư Luật, bộ luật 22/01/2021 Chi tiết
22 Luật Thanh niên Luật, bộ luật 27/11/2020 Chi tiết
23 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội Luật, bộ luật 27/11/2020 Chi tiết
24 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng Luật, bộ luật 27/11/2020 Chi tiết
25 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều Luật, bộ luật 27/11/2020 Chi tiết
26 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp Luật, bộ luật 27/11/2020 Chi tiết
27 Luật Doanh nghiệp Luật, bộ luật 27/11/2020 Chi tiết
28 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư Luật, bộ luật 27/11/2020 Chi tiết
29 Đề cương Luật Thư viện Luật, bộ luật 21/11/2019 Chi tiết
30 Luật Thư viện Luật, bộ luật 21/11/2019 Chi tiết