17:24 Thứ bảy , Ngày 25 Tháng 06 Năm 2022
STT Tiêu đề Loại văn bản Ngày ban hành
1 Đề cương Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc Luật, bộ luật 28/04/2021 Chi tiết
2 Đề cương Luật Cư trú 2020 Luật, bộ luật 28/04/2021 Chi tiết
3 Đề cương Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 Luật, bộ luật 28/04/2021 Chi tiết
4 Luật Thỏa thuận quốc tế Luật, bộ luật 13/11/2020 Chi tiết
5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính Luật, bộ luật 13/11/2020 Chi tiết
6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) Luật, bộ luật 16/11/2020 Chi tiết
7 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Luật, bộ luật 13/11/2020 Chi tiết
8 Luật Cư trú Luật, bộ luật 13/11/2020 Chi tiết
9 Luật Biên phòng Việt Nam Luật, bộ luật 11/11/2020 Chi tiết
10 Luật Bảo vệ môi trường Luật, bộ luật 17/11/2020 Chi tiết
11 Đề cương Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án Luật, bộ luật 16/06/2020 Chi tiết
12 Đề cương Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều Luật, bộ luật 17/06/2020 Chi tiết
13 Đề cương Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội Luật, bộ luật 19/06/2020 Chi tiết
14 Đề cương Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Luật, bộ luật 18/06/2020 Chi tiết
15 Đề cương Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp Luật, bộ luật 10/06/2020 Chi tiết
16 Đề cương Luật Thanh niên Luật, bộ luật 16/06/2020 Chi tiết
17 Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án Luật, bộ luật 22/01/2021 Chi tiết
18 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Luật, bộ luật 22/01/2021 Chi tiết
19 Luật Đầu tư Luật, bộ luật 22/01/2021 Chi tiết
20 Luật Thanh niên Luật, bộ luật 27/11/2020 Chi tiết
21 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội Luật, bộ luật 27/11/2020 Chi tiết
22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng Luật, bộ luật 27/11/2020 Chi tiết
23 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều Luật, bộ luật 27/11/2020 Chi tiết
24 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp Luật, bộ luật 27/11/2020 Chi tiết
25 Luật Doanh nghiệp Luật, bộ luật 27/11/2020 Chi tiết
26 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư Luật, bộ luật 27/11/2020 Chi tiết
27 Đề cương Luật Thư viện Luật, bộ luật 21/11/2019 Chi tiết
28 Luật Thư viện Luật, bộ luật 21/11/2019 Chi tiết
29 Đề cương Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương Luật, bộ luật 22/11/2019 Chi tiết
30 Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương Luật, bộ luật 22/11/2019 Chi tiết