20:32 Thứ năm , Ngày 25 Tháng 07 Năm 2024
STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 01/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 29/06/2020 Về việc thông qua Đề án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và đầu tư công xây dựng trường học, giai đoạn 2021-2025 Chi tiết
2 01/2020/QÐ-UBND Quyết định 01/07/2020 Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc UBND huyện Krông Búk Chi tiết
3 01/2019/QÐ-UBND Quyết định 10/09/2019 Về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao Chi tiết
4 01/2019/QÐ-UBND Quyết định 19/09/2019 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện ban hành Chi tiết
5 1230/2019/QÐ-UBND Quyết định 29/05/2019 Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện ban hành Chi tiết
6 02/2019/QÐ-UBND Quyết định 20/06/2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của UBND huyện Lắk về việc sửa đổi Điều 2, Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Lắk về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ủy ban nhân dân huyện quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Lắk. Chi tiết
7 01/2019/QÐ-UBND Quyết định 19/04/2019 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ủy ban Nhân dân huyện quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Lắk Chi tiết
8 07/2019/QÐ-UBND Quyết định 27/03/2019 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Y tế huyện Chi tiết
9 01/2019/NQ-HÐND Nghị quyết 24/04/2019 Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Cư M'gar tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
10 02/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 27/12/2018 Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
11 01/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 19/12/2018 Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Cư Kuin Chi tiết
12 01/2019/QÐ-UBND Quyết định 23/01/2019 Quyết định về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện M'Drắk Chi tiết
13 02/2018/QD-UBND Quyết định 29/11/2018 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Krông Năng Chi tiết
14 01/2018/QÐ-UBND Quyết định 23/05/2018 Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Krông Năng Chi tiết
15 1078/2018/QÐ-UBND Quyết định 25/05/2018 Quyết định bãi bỏ một số văn bản Quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Chi tiết
16 04/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 28/12/2017 Nghị quyết quy định sử dụng nguồn kinh phí từ nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện Krông Năng từ năm 2018 Chi tiết
17 1505/2017/QÐ-UBND Quyết định 24/04/2017 Quyết định ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao Chi tiết
18 03/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 28/12/2017 Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 28/12/2017 của HĐND huyện Krông Năng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
19 458/2017/QÐ-UBND Quyết định 28/02/2017 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - kế hoạch Chi tiết
20 1325/2017/QÐ-UBND Quyết định 28/03/2017 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Buôn Đôn Chi tiết
21 235/2017/QÐ-UBND Quyết định 08/02/2017 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng Chi tiết
22 01/2017/QÐ-UBND Quyết định 11/08/2017 Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật Chi tiết
23 623/2017/QÐ-UBND Quyết định 06/03/2017 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc, nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
24 3341/2016/QÐ-UBND Quyết định 08/09/2016 Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Chi tiết
25 02/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 30/06/2017 Về phát triển du lịch huyện Krông Năng giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2030 Chi tiết
26 01/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 30/06/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 quy định cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016-2020 Chi tiết
27 01/2017/QÐ-UBND Quyết định 12/06/2017 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật, có chứa quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Chi tiết
28 05/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 30/12/2016 Nghị quyết 05/2016/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND huyện Ea H’leo ban hành nội quy kỳ họp của HĐND huyện Ea H’leo khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
29 04/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 30/12/2016 Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND huyện Ea H’leo về quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Ea H’leo, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 Chi tiết
30 03/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 30/12/2016 Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND huyện Ea H’leo về quy hoạch xây dựng đo thị và điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện Ea H’leo, giai đoạn 2017-2020 Chi tiết