06:17 Thứ bảy , Ngày 02 Tháng 03 Năm 2024

Thông báo số lượng hợp đồng, giao dịch đã công chứng, chứng thực và số lượng tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

28/02/2024 13:59

Sở Tư pháp ban hành Thông báo số 25/TB-STP ngày 28/02/2024 về số lượng hợp đồng, giao dịch đã công chứng, chứng thực và số lượng tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh (đến ngày 27.02.2024)

28/02/2024 13:53

Ngày 27/02/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Lan Anh...

Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh (đến ngày 23.02.2024)

26/02/2024 13:46

Ngày 23/02/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng Đặng Văn Quỳnh...

Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh (đến ngày 05.02.2024)

06/02/2024 14:28

Ngày 05/02/2024, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Hoàng Văn Việt do thay đổi Trưởng văn phòng...

Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh (đến ngày 02.02.2024)

05/02/2024 14:23

Ngày 02/02/2024, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Trần Quang Phụng do thay đổi Trưởng văn phòng, địa chỉ email và cập nhật chỗ ở hiện nay của công chứng viên...

Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh (đến ngày 19.01.2024)

23/01/2024 08:27

Ngày 19/01/2024, Sở Tư pháp ghi nhận nội dung thay đổi Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Lê Thị Hoa: xoá công chứng viên hợp danh Dương Thị Khánh Ly...

Danh sách công chứng viên trên địa bàn tỉnh (đến ngày 19.01.2024)

22/01/2024 08:24

Ngày 19/01/2024, Sở Tư pháp quyết định xoá đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên Dương Thị Khánh Ly - Công chứng viên hợp danh tại Văn phòng công chứng Lê Thị Hoa...

Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh (đến ngày 29.12.2023)

30/12/2023 09:54

Ngày 29/12/2023, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Trương Công Nghĩa do thay đổi địa chỉ trụ sở...

Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh (đến ngày 06.12.2023)

08/12/2023 08:35

Ngày 06/12/2023, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Trương Công Nghĩa (do đổi tên Văn phòng công chứng: từ VPCC Trần Thị Tâm thành VPCC Trương Công Nghĩa, thay đổi...

Danh sách công chứng viên trên địa bàn tỉnh (đến ngày 06.12.2023)

08/12/2023 08:24

Ngày 06/12/2023, Sở Tư pháp quyết định xoá đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên Trần Thị Tâm và Lương Thanh Đức - Công chứng viên hợp danh tại Văn phòng công chứng Trương Công Nghĩa (tên...

Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh (đến ngày 31.10.2023)

01/11/2023 13:40

Ngày 31/10/2023, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho VPCC Đinh Anh Hào, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho VPCC Nguyễn Thị Kim Loan (đổi tên thành VPCC Vũ Thị Vĩnh...

Danh sách công chứng viên trên địa bàn tỉnh (đến ngày 31.10.2023)

01/11/2023 11:35

Ngày 31/10/2023, Sở Tư pháp quyết định đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên cho 2 CCV Đinh Anh Hào và Lê Quốc Việt - CCV hợp danh tại VPCC Đinh Anh Hào; xoá đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ...

Thông tư số 08/2023/TT-BTP ngày 02/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2023

20/10/2023 16:36

Ngày 02/10/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2023) thay thế Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày...

Liên kết website