20:48 Thứ năm , Ngày 25 Tháng 07 Năm 2024
Hiện nay, Sở Tư pháp đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Sở Tư pháp xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.
STT Tiêu đề văn bản Hạn góp ý Góp ý Chi tiết
1 Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết của HĐND tỉnh 19/06/2024
Đã hết hạn góp ý
Chi tiết
2 Giấy mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 12/09/2023
Đã hết hạn góp ý
Chi tiết
3 V/v lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 15/06/2023
Đã hết hạn góp ý
Chi tiết
4 Lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 10/03/2023
Đã hết hạn góp ý
Chi tiết
5 Góp ý Dự thảo quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 19/11/2021
Đã hết hạn góp ý
Chi tiết
6 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về xây dựng, ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh 30/09/2021
Đã hết hạn góp ý
Chi tiết
7 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phối hợp trong cập nhật dữ liệu; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 12/07/2021
Đã hết hạn góp ý
Chi tiết
8 Dự thảo Quyết định quy định về các trường hợp và thẩm quyền xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức 23/06/2021
Đã hết hạn góp ý
Chi tiết
9 Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Nghị quyết, Quyết định bãi bỏ một số văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh 26/05/2021
Đã hết hạn góp ý
Chi tiết
10 Góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp 05/03/2021
Đã hết hạn góp ý
Chi tiết