Thông báo mời đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch từ các sổ hộ tịch giấy hiện đang lưu trữ tại Sở Tư pháp

Ngày đăng: 22/04/2024 16:06