Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực Tư pháp mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày đăng: 17/10/2018 11:02