Bộ Tư pháp tập huấn về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng cho phụ nữ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk

Ngày đăng: 29/03/2024 08:11