Đắk Lắk có 519 thôn, buôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2121- 2025

06/10/2021

Ngày 16/9/2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ký ban hành Quyết định số 612/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -...