Mrô êruei Kǒ klei čih Hruê bi kčah kơ mguôp ngă Mguôp ngă Kdrê̌č dlăng
1 Góp ý Dự thảo quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 19/11/2021
Jih hrue bi kčah mguôp ngă leh
Kdrê̌č dlăng
2 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về xây dựng, ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh 30/09/2021
Jih hrue bi kčah mguôp ngă leh
Kdrê̌č dlăng
3 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phối hợp trong cập nhật dữ liệu; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 12/07/2021
Jih hrue bi kčah mguôp ngă leh
Kdrê̌č dlăng
4 Dự thảo Quyết định quy định về các trường hợp và thẩm quyền xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức 23/06/2021
Jih hrue bi kčah mguôp ngă leh
Kdrê̌č dlăng
5 Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Nghị quyết, Quyết định bãi bỏ một số văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh 26/05/2021
Jih hrue bi kčah mguôp ngă leh
Kdrê̌č dlăng
6 Góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp 05/03/2021
Jih hrue bi kčah mguôp ngă leh
Kdrê̌č dlăng