02:46 Thứ hai , Ngày 21 Tháng 06 Năm 2021
Hiện nay, Sở Tư pháp đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Sở Tư pháp xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.
STT Tiêu đề văn bản Hạn góp ý Góp ý Chi tiết
1 Dự thảo Quyết định quy định về các trường hợp và thẩm quyền xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức 23/06/2021 Tham gia góp Ý Chi tiết
2 Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Nghị quyết, Quyết định bãi bỏ một số văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh 26/05/2021
Đã hết hạn góp ý
Chi tiết
3 Góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp 05/03/2021
Đã hết hạn góp ý
Chi tiết