UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt các luật mới và văn bản về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

Ngày đăng: 10/03/2021 15:23