04:03 Thứ ba , Ngày 30 Tháng 11 Năm 2021

Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

10/09/2021 08:30

Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 08/01/2018; Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 20/8/2019; Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 25/02/2020; Quyết định số...

Liên kết website