ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Quy định mới của UBND tỉnh về Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật đã có hiệu lực thi hành

Ngày 09/01/2012, Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định về Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật có hiệu lực thi hành (thay thế Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 29/5/2007 của UBND tỉnh).

Theo đó, về tiêu chuẩn, Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật ngoài  lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm pháp luật; có tinh thần trách nhiệm và uy tín trong công tác, sinh hoạt; có kiến thức pháp luật và khả năng tuyên truyền pháp luật, thì:
- Báo cáo viên pháp luật ở tỉnh phải là cán bộ, công chức, viên chức hiện công tác tại các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở tỉnh; phải có trình độ từ Đại học Luật trở lên (nếu có bằng đại khác thì phải có thời gian công tác tại đơn vị đó từ 3 năm trở lên);
- Báo cáo viên pháp luật cấp huyện phải là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan, tổ chức ở huyện, thị xã, thành phố và phải có trình độ từ Trung cấp Luật trở lên (nếu có bằng Trung cấp khác thì phải có thời gian công tác tại đơn vị đó từ 2 năm trở lên);
- Tuyên truyền viên pháp luật được lựa chọn từ cán bộ, công chức các cơ quan, tổ chức ở xã, phường, thị trấn, Ban tự quản, tổ chức đoàn thể ở thôn, buôn, tổ dân phố; già làng, hòa giải viên cơ sở, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, những người có uy tín trong nhân dân đã được bồi dưỡng kiến thức pháp luật hoặc nghiệp vụ hòa giải, nghiệp vụ trợ giúp pháp lý (khuyến khích lựa chọn người biết ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương nơi công tác, sinh hoạt, cư trú).
Bên cạnh đó, Quy định cũng xác định: Báo cáo viên, Tuyên truyền viên cấp nào sẽ do Chủ tịch UBND cấp đó công nhận, cấp, đổi, cấp lại Thẻ (Thẻ được cấp theo mẫu thống nhất của Bộ Tư pháp); việc công nhận, cấp, đổi, cấp lại Thẻ được thực hiện theo quy trình thủ tục hành chính (đơn vị, tổ chức gửi hồ sơ giới thiệu người làm Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật đến cơ quan, công chức tư pháp cùng cấp; cơ quan, công chức tư pháp tổng hợp những người đủ điều kiện, trình Chủ tịch UBND cùng cấp ra Quyết định). Những Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật vi phạm pháp luật đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; lợi dụng danh nghĩa Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật để thực hiện các hoạt động không thuộc nhiệm vụ được giao để kích động, gây phương hại đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, truyền thống văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc hoặc tuyên truyền trái chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và các văn bản pháp luật của Nhà nước, tiết lộ bí mật Nhà nước trong quá trình phổ biến pháp luật sẽ bị tước quyền sử dụng hoặc thu hồi Thẻ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật...
Trên cơ sở Quy định mới này, đội ngũ Báo cáo viên pháp luật ở tỉnh, cấp huyện và Tuyên truyền viên pháp luật sẽ được củng cố, kiện toàn một cách đồng bộ, thống nhất nhằm đưa hoạt động của đội ngũ này ngày càng đi vào ổn định, phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới.
(Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 được đăng tải tại Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp - mục PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT/HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PBGDPL)
N.H
Tin đã đưa
  • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Đại hội nhiệm kỳ XI (2012 – 2014) ( 17/01/2012 )
  • Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng và hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2011 ( 16/01/2012 )
  • Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự ( 16/01/2012 )
  • Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ( 16/01/2012 )
  • Một số nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành Tư pháp Đắk Lắk trong năm 2012 ( 13/01/2012 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2016 (nguồn: drt.org.vn)
  • Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2016 (nguồn: drt.org.vn)
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk