ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
LÝ LỊCH TƯ PHÁP
 • Cấp phiếu lý lịch tư pháp
 • HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
 • Cấp bản sao trích lục hộ tịch
 • Xác nhận có quốc tịch Việt Nam
 • Xác nhận là người gốc Việt Nam
 • BỔ TRỢ TƯ PHÁP
 • Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật
 • Đăng ký hoạt động các tổ chức hành nghề luật sư
 • Đăng ký hoạt động văn phòng công chứng
 • VĂN BẢN
 • Kiểm tra văn bản QPPL
 • Thẩm định văn bản QPPL
 • VĂN BẢN - KẾT QUẢ KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL
  Kết quả hồ sơ Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
  MÃ SỐ HỒ SƠ
  TÊN CƠ QUAN YÊU CẦU
  NỘI DUNG KIỂM TRA
  NGÀY NHẬN HỒ SƠ
  KẾT QUẢ XỬ LÝ
  01/KTVB
  UBND TP BMT
  QĐ số 01/2016/QĐ-UBND ngày 4/01/2016 về mức thu chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ văn bản tại các cơ quan thực hiện chứng thực trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột
  7/1/2016
  Đã có KQ
  02/KTVB
  UBND huyện Lăk
  QĐ số 02/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 v/v ban hành Bảng Quy định chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt cắt ngang quy hoạch 61 tuyến đường giao thông đô thị tại thị trấn Liên Sơn huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk
  7/1/2016
  Đã có KQ
  03/KTVB
  HĐND huyện Cư Kuin
  NQ quy định cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện
  8/1/2016
  Đã có KQ
  04/KTVB
  UBND huyện Ea H'leo
  Chỉ thị tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện
  13/1/2016
  Đã có KQ
  05/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 02/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 v/v ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh
  20/01/2016
  Đã có KQ
  06/KTVB
  UBND huyện Krông Năng
  QĐ số 01/2016/QĐ-UBND ngày 8/01/2016 quy định mức thu, in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại các cơ quan thực hiện chứng thực trên địa bàn huyện
  20/01/2016
  Đã có KQ
  07/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 01/2016/QĐ-UBND ngày 6/1/2016 ban hành quy định v/v miễn, giảm tiền thuê đất đối với các dự án XHH thuộc lĩnh vực GD-ĐT, dạy nghề, y tế, văn hóa, TDTT, môi trường, giám định tư pháp
  20/01/2016
  Đã có KQ
  08/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 04/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 ban hành Quy định v/v bổ sung, sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy tại các quyết định ban hành kèm theo QĐ số 11/2012/QĐ-UBND, QĐ số 25/2015/QĐ-UBND
  21/1/2016
  Đã có KQ
  09/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 03/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 ban hành Quy định cường chế thi hành QĐ giải quyết tranh chấp đất đai, QĐ công nhận hòa giải thành trong giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh
  21/1/2016
  Đã có KQ
  09/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 03/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 ban hành Quy định cường chế thi hành QĐ giải quyết tranh chấp đất đai, QĐ công nhận hòa giải thành trong giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh
  21/1/2016
  Đã có KQ
  10/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 50/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh v/v công bố Bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh
  27/1/2016
  Đã có KQ
  11/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 51/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh v/v công bố Bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh
  27/1/2016
  Đã có KQ
  12/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 52/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh v/v công bố Bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh
  27/1/2016
  Đã có KQ
  13/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 53/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh v/v công bố Bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh
  27/1/2016
  Đã có KQ
  14/HĐND
  UBND tỉnh
  QĐ số 54/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh v/v công bố Bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh
  27/1/2016
  Đã có KQ
  15/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 55/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh v/v công bố Bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh
  27/1/2016
  Đã có KQ
  16/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 56/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh v/v công bố Bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh
  27/1/2016
  Đã có KQ
  17/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 57/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh v/v công bố Bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh
  27/1/2016
  Đã có KQ
  18/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 58/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh v/v công bố Bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh
  27/1/2016
  Đã có KQ
  19/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 59/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh v/v công bố Bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh
  27/1/2016
  Đã có KQ
  20/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 60/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh v/v công bố Bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh
  27/1/2016
  Đã có KQ
  21/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 61/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh v/v công bố Bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh
  27/1/2016
  Đã có KQ
  22/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 62/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh v/v công bố Bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh
  27/1/2016
  Đã có KQ
  23/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 63/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh v/v công bố Bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh
  27/1/2016
  Đã có KQ
  24/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 64/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh v/v công bố Bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh
  27/1/2016
  Đã có KQ
  25/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 65/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh v/v công bố Bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh
  27/1/2016
  Đã có KQ
  26/KTVB
  UBND huyện Krông Bông
  QĐ số 01/2016/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 về mức thu chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại các cơ quan thực hiện chứng thực trên địa bàn huyện
  1/2/2016
  Đã có KQ
  27/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 05/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 ban hành Quy chế phối hợp quản lý HTX, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh
  26/02/2016
  Đã có KQ
  28/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 06/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 quy định chi tiết thực hiện NQ số 143/2014/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học; điều động, luân chuyển đối với CB, CC, VC của tỉnh
  26/02/2016
  Đã có KQ
  29/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 07/2016/QĐ-UBND ngày 8/3/2016 ban hành Quy định chủng loại, số lượng xe ôtô chuyên dùng trang bị cho các cơ quang hành chính, đơn vị sự sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý
  11/3/2016
  Đã có KQ
  30/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 30/QĐ-UBND ngày 9/3/2016 quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi dưỡng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
  11/3/2016
  Đã có KQ
  31/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 10/2016/QĐ-UBND ngày 9/3/2016 v/v quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
  14/3/2016
  Đã có KQ
  32/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 12/2016/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 ban hành Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh
  17/3/2016
  Đã có KQ
  33/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 09/2016/QĐ-UBND ngày 09/03/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh
  24/3/2016
  Đã có KQ
  34/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 13/2016/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 ban hành Quy định danh mục thành phần hồ sơ, tào liệu thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh Đăk Lăk
  1/4/2016
  Đang xử lý
  35/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 14/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 ban hành Quy định về xử lý kỷ luật cán bộ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
  8/4/2016
  Đang xử lý
  36/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 15/2016/QĐ-UBND ngày 4/4/2016 v/v điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong một số Bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh
  8/4/2016
  Đang xử lý
  37/KTVB
  UBND huyện Ea H'leo
  Chỉ thị số 01/2016/CT-UBND ngày 4/4/2016 tăng cường thực hiện quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn huyện
  8/4/2016
  Đang xử lý
  38/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 16/2016/QĐ-UBND ngày 5/4/2016 ban hành Quy định tiểu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuọc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó chánh thanh tra Sở; Chánh thanh tra, Phó chánh thanh tra huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
  8/4/2016
  Đang xử lý
  39/KTVB
  UBND tỉnh
  Chỉ thị v/v tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh
  8/4/2016
  Đang xử lý
  40/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 18/2016/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 quy định thời giờ bán hàng và quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh
  13/4/2016
  Đang xử lý
  41/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 17/2016/QĐ-UBND ngày 8/4/2016 quy định các khoản đóng góp; chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với  học viên tại trung tâm giáo dục- lao động xã hội và người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; chế độ hỗ trợ cho cán bộ theo dõi; quản lý người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng
  13/4/2016
  Đang xử lý
   
  Tin đã đưa