ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
LÝ LỊCH TƯ PHÁP
 • Cấp phiếu lý lịch tư pháp
 • HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
 • Cấp bản sao giấy tờ hồ tịch
 • Đăng ký cấp lại bản chính giấy khai sinh
 • Công nhận việc kết hôn
 • Đăng ký giám hộ
 • Đăng ký hoạt động văn phòng công chứng
 • Đăng ký kết hôn
 • Đăng ký khai sinh
 • Đăng ký khai tử
 • Đăng ký lại hộ tịch
 • Đăng ký nhận cha, mẹ, con
 • Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
 • BỔ TRỢ TƯ PHÁP
 • Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật
 • Đăng ký hoạt động các tổ chức hành nghề luật sư
 • VĂN BẢN
 • Kiểm tra văn bản QPPL
 • Thẩm định văn bản QPPL
 • VĂN BẢN - KẾT QUẢ KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL
  Kết quả hồ sơ Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
  MÃ SỐ HỒ SƠ
  TÊN CƠ QUAN YÊU CẦU
  NỘI DUNG KIỂM TRA
  NGÀY NHẬN HỒ SƠ
  KẾT QUẢ XỬ LÝ
  01/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 46/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 ban hành Quy định về phát triển và ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
  12/1/2015
  Đã có KQ
  02/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ ban hành quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh
  13/01/2015
  Đã có KQ
  03/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 01/QĐ-UBND ngày 9/01/2015 v/v sửa đổi Điểm a, Khoản 1, Điều 1 QĐ số 34/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh v/v bổ sung thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ công ích đô thị
  19/01/2015
  Đã có KQ
  04/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh
  19/01/2015
  Đã có KQ
  05/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 48/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 ban hành quy định tỷ lệ % để xác định đơn giá thuê đất
  19/01/2015
  Đã có KQ
  06/KTVB
  HĐND huyện Cư M'gar
  NQ về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2015
  19/01/2015
  Đã có KQ
  07/KTVB
  UBND huyện Krông Năng
  NQ về chỉ tiêu và một số giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2015
  19/01/2015
  Đã có KQ
  08/KTVB
  HĐND huyện Cư M'gar
  NQ về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu chi ngân sách huyện Cư M'gar năm 2014
  19/01/2015
  Đã có KQ
  09/KTVB
  HĐND huyện Cư M'gar
  NQ về chỉ tiêu dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
  19/01/2015
  Đã có KQ
  10/KTVB
  UBND tỉnh
  Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND ngày 7/01/2015 v/v thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
  19/01/2015
  Đã có KQ
  11/KTVB
  UBND tỉnh
  Qđ số 05/2015/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh
   
  27/01/2015
  Đã có KQ
  12/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 04/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị Nhà nước về thực hiện cacỉ cách hành chính trên địa bàn tỉnh
  27/01/2015
  Đã có KQ
  13/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 06/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 v/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tỉnh thu tiền sử dụng đất, để xác định và điều chỉnh đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh
  25/2/2015
  Đã có KQ
  14/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 47/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 v/v ban hành quy định về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trông việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh
  25/2/2015
  Đã có KQ
  15/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 07/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 ban hành Quy định tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh
  27/2/2015
  Đã có KQ
  16/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12/2/2015 v/v điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh
  2/3/2015
  Đã có KQ
  17/KTVB
  UBND tỉnh
  Chỉ thị số 05/2015/CT-UBND ngày 13/02/2015 v/v tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch phát triển KT-XH, ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh
  2/3/2015
  Đã có KQ
  18/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 09/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định vè quy trình ban hành VBQPPL của HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo QĐ số 27/2009/QĐ-UBND ngày 25/08/2009 của UBND tỉnh
  3/3/2015
  Đã có KQ
  19/KTVB
  UBND tỉnh
  Chỉ thị số 02/2015/CT-UBND ngày 4/3/2015 v/v tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh
  9/3/2015
  Đã có KQ
  20/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 12/2015/QĐ-UBND ngày 05/03/2015 quy định sửa đổi, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy
  11/3/2015
  Đã có KQ
  21/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/03/2015 v/v ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh
  11/3/2015
  Đã có KQ
  22/KTVB
  UBND huyện Ea H'leo
  QĐ v/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của QĐ số 10/2014/QĐ-UBND 23/12/2014 của UBND huyện Ea H'leo về ban hành Quy chế sử dụng ngân sách huyện mua xi măng hỗ trợ đường giao thông nội thôn, buôn, đường hẻm tổ dân phố và đương nội đồng trên địa bàn huyện
  11/3/2015
  Đã có KQ
  23/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 13/2015/QĐ-UBND ngày 20/03/2015 ban hành quy hành Quy đinh về công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh
  25/3/2015
  Đã có KQ
  24/KTVB
  UBND huyện Ea H'leo
  Chỉ thị v/v tăng cường công tác theo dõi thị hành pháp luật trên địa bàn huyện
  1/4/2015
  Đã có KQ
  25/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ ban hành quy định quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn; cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh
  2/6/2015
  Đã có KQ
  26/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh
  25/6/2015
  Đã có KQ
  27/KTVB
  UBND huyện Cư Kuin
  QĐ ban hành Quy định về công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh
  29/6/2015
  Đã có KQ
  28/KTVB
  UBND tỉnh
  Chỉ thị tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
  2/7/2015
  Đã có KQ
  29/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 16/2015/QĐ-UBND ngày 7/7/2015 v/v ban hành Quy chế quản lý, phối hợp  công tác và chế  độ thông tin báo cáo của các  tổ chức nhành NN&PTNT cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện
  10/7/2015
  Đã có KQ
  31/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ sửa đổi định mức dự toán xây dựng công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải trên địa bàn Tp BMT tại QĐ số 35/2007/QĐ-UBND ngày 5/9/2007 của UBND tỉnh
  22/7/2015
  Đã có KQ
  32/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ v/v sửa đổi, bổ sung một số định mức dự toán xây dựng dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh
  22/7/2015
  Đã có KQ
  33/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ v/v sửa đổi, bổ sung một số định mức dự toán xây dựng dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh tại QĐ số 6/2008/QĐ-UBND ngày 19/2/2008 của UBND tỉnh
  22/7/2015
  Đã có KQ
  34/KTVB
  UBND huyện Cư Kuin
  Chỉ thị v/v tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện
  23/7/2015
  Đã có KQ
  35/KTVB
  UBND huyện Cư Kuin
  Chỉ thị v/v tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện
  23/7/2015
  Đã có KQ
  36/KTVB
  UBND huyện Ea H'leo
  Chỉ thị v/v thi hành pháp luật về xử vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
  24/7/2015
  Đã có KQ
  39/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 21/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 v/v sửa đổi Điều 1,2,4,5,6, QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh
  4/8/2015
  Đã có KQ
  40/KTVB
  HĐND huyện Cư M'gar
  NQ số 01/2015/NQ-HĐND v/v phê chuẩn quyết toán thu - chi NSNN năm 2014
  6/8/2015
  Đã có KQ
  41/KTVB
  HĐND huyện Cư M'gar
  NQ số 02/2015/NQ-HĐND v/v phê chuẩn bổ sung quyết toán thu - chi NSNN năm 2013
  6/8/2015 
  Đã có KQ
  42/KTVB
  HĐND huyện Cư M'gar
  NQ số 04/2015/NQ-HĐND v/v sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn tăng thu ngân sách hồ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông thôn, buôn, tổ dân phố giai đoạn 2016 - 2020
  6/8/2015
  Đã có KQ
  43/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ v/v ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh
  10/8/2015
  Đã có KQ
  44/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ v/v ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh
  13/8/2015
  Đã có KQ
  45/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản ban hành kèm theo QĐ số 16/2009/QĐ-UBND ngày 5/5/2009 của UBND tỉnh
  17/8/2015
  Đã có KQ
  46/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ ban hành Quy định v/v sửa đổi, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ôtô, xe máy tại các quy định ban hành kèm theo QĐ số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012…
  15/9/2015
  Đã có KQ
  47/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ v/v quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh
  22/9/2015
  Đã có KQ
  48/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ ban hành Quy định về quản lý, bảo trì đường bộ trên dịa bàn tỉnh
  22/9/2015
  Đã có KQ
  49/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh
  22/9/2015
  Đã có KQ
  50/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ ban hành Quy định giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
  22/9/2015
  Đã có KQ
  51/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ ban hành quy định về giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
  24/9/2015
  Đã có KQ
  52/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh
  25/9/2015
  Đã có KQ
  53/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ ban hành Quy định về tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và thời gian hoạt động của đại lý Internet, điểm truy cập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh
  29/9/2015
  Đã có KQ
  54/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác hệ thống một cửa điện tử liên thông trên địa bàn tỉnh
  29/9/2015
  Đã có KQ
  55/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ v/v sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo QĐ số 23/2014/QĐ-UBND ngày 14/7/2014
  12/10/2015
  Đã có KQ
  56/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ ban hành Quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh
  14/10/2015
  Đã có KQ
  57/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 35/2015/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 v/v sửa đổi, bổ sung Điều 3 QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh v/v điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh
  27/10/2015
  Đã có KQ
  58/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 35/2015/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 v/v quy định hiện vật và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đăk Lăk
  27/10/2015
  Đã có KQ
  59/KTVB
  UBND huyện Krông Năng
  QĐ số 02/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 v/v phân công nhiệm vụ thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện
  2/11/2015
  Đã có KQ
  60/KTVB
  UBND huyện Krông Năng
  QĐ số 03/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện
  2/11/2015
  Đã có KQ
  61/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 38/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 về mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại các cơ quan thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh
  3/11/2015
  Đã có KQ
  62/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 39/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 về phân cấp quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng các công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh
  3/11/2015
  Đã có KQ
  63/KTVB
  UBND tỉnh
  Dt QĐ số 41/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh
  6/11/2015
  Đã có KQ
  64/KTVB
  UBND tỉnh
  Dt QĐ số 42/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 ban hành Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh
  6/11/2015
  Đã có KQ
  65/KTVB
  UBND tỉnh
  Dt QĐ số 43/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 ban hành Quy định trình tự xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh
  6/11/2015
  Đã có KQ
  66/KTVB
  UBND tỉnh
  Dt QĐ số 41/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh
  6/11/2015
  Đã có KQ
  67/KTVB
  UBND huyện M'Đrăk
  QĐ số 01/2015/QĐ-UBND ngày 2/11/2015 ban hành quy hành Quy đinh về chế độ báo cáo công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết KN, TC, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện
  13/11/2015
  Đã có KQ
  68/KTVB
  UBND huyện Cư M'gar
  QĐ số 01/2015/QĐ-UBND ngày 9/11/2015 ban hành quy hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử liên thông tại UBND huyện
  16/11/2015
  Đã có KQ
  69/KTVB
  UBND huyện Krông Năng
  QĐ số 05/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 Quy định, sử dụng nguồn kinh phí thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất thông qua đấu giá của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
  27/11/2015
  Đã có KQ
  70/KTVB
  UBND TP BMT
  QĐ số 01/2015/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 về mức trần chi phí in, đánh máy giấy tờ, văn bản tại các cơ quan thực hiện chứng thực trên địa bàn huyện
  1/12/2015
  Đã có KQ
  71/KTVB
  UBND huyện Ea H'leo
  QĐ số 06/2015/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016
  2/12/2015
  Đã có KQ
  72/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 45/2015/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 v/v ban hành giá tiêu thụ nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
  2/12/2015
  Đã có KQ
  73/KTVB
  UBND huyện Cư M'gar
  QĐ số 02/2015/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 về mức chi phí in, đánh máy giấy tờ, văn bản tại các cơ quan thực hiện chứng thực trên địa bàn huyện
  3/12/2015
  Đang xử lý
  74/KTVB
  UBND tỉnh
  QĐ số 44/2015/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 v/v sửa đổi giá tính thuế một số tài nguyên thiên nhiên gỗ, lâm sản phụ trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo QĐ số 28/2013/QĐ-UBND ngày 5/11/2015
  3/12/2015
  Đang xử lý
  75/KTVB
  UBND huyện Ea H'leo
  QĐ số 07/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện
  7/12/2015
  Đang xử lý
   
  Tin đã đưa