ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
 

 
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
Cơ quan
Di động
1
Phạm Thị Minh Phương
Giám đốc
05003 842 146
0982 553 577
2
Nguyễn Hữu Huệ
P. Giám đốc
05003 845 868
0914 236 677