ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đắk Lắk là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp, có con dấu, tài khoản riêng; được thành lập theo Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 07/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (thay thế Quyết định số 295/QĐ-UB ngày 26/02/1998 của UBND tỉnh).

- Chức năng, nhiệm vụ: Chủ trì xây dựng đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực trợ giúp pháp lý để Giám đốc ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch phát triển tổ chức và hoạt động của Trung tâm và Chi nhánh trợ giúp pháp lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; quản lý, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của các Chi nhánh trợ giúp pháp lý nhà nước, câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và đội ngũ cộng tác viên trợ giúp pháp lý, hoạt động tham gia trợ giúp pháp lý của các Văn phòng luật sư, Công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật; giúp Giám đốc thực hiện chức năng của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của tỉnh, triển khai thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch liên ngành về công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, bao gồm: tư vấn, đại diện, bào chữa miễn phí trong các vụ việc liên quan đến pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự; dân sự - hôn nhân gia đình, tố tụng hành chính và khiếu nại, tố cáo; lao động, việc làm; đất đai, nhà ở và các lĩnh vực pháp luật khác liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của công dân không thuộc lĩnh vực kinh doanh, thương mại; đồng thời tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng này; mời luật sư thực hiện đại diện và bào chữa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí trong những trường hợp có yêu cầu của đối tượng hoặc của các cơ quan, tổ chức hữu quan; tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, chương trình, đề án, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý; theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, giải pháp, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý.

- Tổ chức bộ máy: gồm Giám đốc, Phó giám đốc, các chuyên viên, cán sự và nhân viên.

TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
Cơ quan
Di động
1
Phạm Thị Minh Phương
Giám đốc
05003 842 146
0982 553 577
2
Nguyễn Hữu Huệ
P. Giám đốc
05003 845 868
0914 236 677
 
 
 

 Trụ sở chính: 39 Lý Thường Kiệt, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

 Các chi nhánh:

- Chi nhánh số 01: Trụ sở tại Thị trấn Phước An, Huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

- Chi nhánh số 02: Trụ sở tại Trung tâm huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

- Chi nhánh số 03: Trụ sở tại Trung tâm huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.