ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Phòng Tổ chức cán bộ

- Chức năng, nhiệm vụ: Là bộ phận giúp việc của Giám đốc Sở, có chức năng tham mưu thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, vì sự tiến bộ phụ nữ và dân chủ trong hoạt động của cơ quan; tổ chức cán bộ và các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức của Sở; thực hiện công tác quy hoạch cán bộ của ngành; xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ của ngành và địa phương phối hợp xây dựng và củng cố tổ chức các Phòng Tư pháp cấp huyện, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã; tham mưu xây dựng và thực hiện các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ; thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, chương trình, đề án, các văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, giải pháp, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tổ chức cán bộ.

- Tổ chức bộ máy: gồm Trưởng phòng và chuyên viên.

 
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
Cơ quan
Di động
01
 
Trưởng phòng
0500.3952152
 
Email: