ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định về danh mục văn bản QPPL của UBND tỉnh quy định chi tiết thi hành Luật Chăn nuôi

Theo Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, trường hợp văn bản có điều, khoản, điểm mà nội dung liên quan đến quy trình, quy chuẩn kỹ thuật và những nội dung khác cần quy định chi tiết thì ngay tại điều, khoản, điểm đó có thể giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định chi tiết. Tương ứng với nội dung này, một trong những trường hợp ban hành văn bản QPPL của chính quyền địa phương là để quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên. Trong đó, nếu luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước giao địa phương quy định chi tiết thì HĐND, UBND tỉnh phải ban hành quyết định danh mục nghị quyết, quyết định của HĐND, UBND tỉnh quy định chi tiết các văn bản này; còn nếu nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của các bộ trưởng, thủ trương cơ quan ngang bộ giao cho địa phương quy định chi tiết thì cơ quan chuyên môn chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh quyết định, trình HĐND tỉnh quyết định theo thẩm quyền.

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020. Tại Khoản 5 Điều 53 Luật Chăn nuôi đã giao UBND cấp tỉnh căn cứ vào mật độ chăn nuôi của vùng quy định mật độ chăn nuôi của tỉnh.

Để tổ chức soạn thảo, ban hành văn bản QPPL quy định chi tiết Luật Chăn nuôi đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ (có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của Luật Chăn nuôi là ngày 01/01/2020), Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 về danh mục văn bản QPPL của UBND tỉnh quy định chi tiết Luật Chăn nuôi, với nội dung cụ thể như sau:

- Tên văn bản quy định chi tiết: Quyết định quy định cụ thể về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

- Sự cần thiết ban hành: Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk.

- Cơ quan phối hợp soạn thảo: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Đối tượng áp dụng: Các sở, ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Phạm vi điều chỉnh: Quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung chính: Quy định cụ thể mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian trình ban hành: Quý IV/2019.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết Luật Chăn nuôi đảm bảo chất lượng, tiến độ soạn thảo, thời hạn trình. Trường hợp điều chỉnh thời điểm trình ban hành văn bản thì phải có văn bản đề nghị nêu rõ lý do, giải pháp, thời hạn thực hiện và gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Nguyễn Hương

Tin đã đưa
  • Nghị định sửa đổi, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở ( 22/04/2019 )
  • Khai mạc Ngày Hội Sách và Văn hóa đọc năm 2019 tại Đắk Lắk ( 19/04/2019 )
  • Tập huấn nghiệp vụ về công tác xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình năm 2019 ( 19/04/2019 )
  • Tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh ( 17/04/2019 )
  • Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2019 ( 16/04/2019 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk