ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
VĂN BẢN PHÁP LUẬT NĂM 2018
Đề cương Luật Cạnh tranh
Ngày ban hành 04/12/2018
Loại đề cương Luật, bộ luật
Lĩnh vực Pháp luật
File đính kèm Download
Đề cương văn bản đã đưa
CBộ pháp điển
Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản
THĂM DÒ Ý KIẾN
Xin ý kiến về giao diện:
 Đẹp:  100%
 Chưa đẹp:  0%

 Bình thường:  0%