ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

- Chức năng, nhiệm vụ: 

Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong các lĩnh vực: xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; pháp chế; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; có trách nhiệm tham mưu thực hiện các nhiệm vụ:
a) Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xem xét kiểm tra việc đề nghị ban hành quyết định của UBND tỉnh. Thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình; thẩm định dự thảo quyết định của UBND tỉnh. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.
b) Tham gia xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh. Theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở soạn thảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh phân công. Thực hiện việc thẩm định nội bộ các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc xây dựng theo sự chỉ đạo của Giám đốc. Tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác theo sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.
c) Giúp UBND tỉnh tự kiểm tra văn bản do UBND tỉnh ban hành, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp huyện; hướng dẫn Phòng Tư pháp tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND cùng cấp ban hành và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp xã theo quy định của pháp luật. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý văn bản trái pháp luật đã được phát hiện; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.
d) Tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh theo quy định của pháp luật; cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật; đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và của UBND cấp huyện.
đ) Quản lý, kiểm tra công tác pháp chế; tham mưu, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế tại địa phương; đề xuất với UBND tỉnh trong việc xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế và cán bộ pháp chế tại địa phương.
e) Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
g) Chủ trì xây dựng đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách để Giám đốc ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; tham gia góp ý các dự án, dự thảo văn bản trong lĩnh vực phụ trách và các văn bản khác do Giám đốc giao.
h) Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, chương trình, đề án, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý. Theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phụ trách.
 

- Tổ chức bộ máy: gồm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên.

 
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
Cơ quan
Di động
1
Phùng Thị Hải Tâm
Trưởng phòng
02623 951 560
0905 366 786
2
Nguyễn Thúy Hà
P. Trưởng phòng
02623 959 125
0935 311 544
3
Châu Thị Thu Thủy
P. Trưởng phòng
02623 959 125
0985 805 079