ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
 
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
Cơ quan
Di động
01
Nguyễn Tuấn Quang
Trưởng phòng
0262.8550777
0914227559
02
Nguyễn Thị Sen
Phó Trưởng phòng
0262.3558555
0905062737