ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
 • Tài liệu tập huấn công tác bồi thường nhà nước
 • Tin bài về trách nhiệm bồi thường nhà nước
 • Các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác bồi thường nhà nước

 • BTTP
  BTTP
  BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC - CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA UBND TỈNH VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
  Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND ngày 20/4/2010 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
  Tin đã đưa