ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN
DỰ THẢO HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN
 • Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định, Nghị quyết bãi bỏ một số văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh
 • Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt VPHC có nội dung phức tạp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh
 • Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 • Dự thảo Chỉ thị về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh
 • Dự thảo Quyết định Ban hành biểu mẫu và quy định quản lý, sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
 • Dự thảo Nghị quyết về Nâng cao chất lượng hoạt động Công an xã, giai đoạn 2017 -2021
 • Dự thảo Nghị quyết “Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố”
 • Dự thảo Quy chế cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 • Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC theo Kế hoạch của UBND tỉnh năm 2016
 • Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về trình tự, trách nhiệm xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh
 • Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định phối hợp trong cập nhật dữ liệu; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 • Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các trường hợp vướng mắc giữa giấy tờ hộ tịch và các giấy tờ, hồ sơ khác của công dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 • Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
 • Dự thảo Quy định về trình tự, trách nhiệm xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh
 • Dự thảo Quy định phối hợp trong cập nhật dữ liệu; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 • 1