ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
VĂN BẢN PHÁP LUẬT NĂM 2019
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Ngày ban hành 18/02/2019
Loại đề cương Luật, bộ luật
Lĩnh vực
File đính kèm Download
Đề cương văn bản đã đưa
CBộ pháp điển
Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản
THĂM DÒ Ý KIẾN
Xin ý kiến về giao diện:
 Đẹp:  100%
 Chưa đẹp:  0%

 Bình thường:  0%