ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
QUY HOẠCH, PHÁT TRIỂN NGÀNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 • Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2017-2021
 • Kế hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy
 • Kế hoạch hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018
 • Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và hương ước, quy ước năm 2018
 • Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
 • Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018
 • Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018
 • Quyết định ban hành kế hoạch công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018
 • Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2018
 • Kế hoạch xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật năm 2018
 • Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2018
 • Kế hoạch xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của UBND tỉnh
 • Kế hoạch triển khai công tác bồi thường của Nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 • Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017
 • Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 của ngành Tư pháp tỉnh
 • 1 2 3 4
  VIDEO CLIP  
 • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
 • Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017
 • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk