ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
- Chức năng, nhiệm vụ:
Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, có trách nhiệm tham mưu thực hiện các nhiệm vụ:
a) Xây dựng đề án, kế hoạch, chương trình công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác theo dõi thi hành pháp luật dài hạn, hàng năm trình UBND tỉnh ban hành; tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo kế hoạch của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh.
b) Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật tại địa phương; đề xuất việc nghiên cứu, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính và pháp luật chuyên ngành không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau theo quy định của pháp luật.
c) Tổ chức phổ biến, tập huấn nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Thực hiện thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của địa phương; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp.
d) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương; đề xuất với UBND tỉnh về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
đ) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh.
e) Đề xuất UBND tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.
g) Chủ trì xây dựng đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật để Giám đốc ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; tham gia góp ý các dự án, dự thảo văn bản trong lĩnh vực phụ trách và các văn bản khác do Giám đốc giao.
h) Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, chương trình, đề án, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý. Theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phụ trách.
 
- Tổ chức bộ máy: Gồm: Trưởng phòng và các chuyên viên.
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
Cơ quan
Di động
01
Nguyễn Tuấn Quang
Trưởng phòng
0262.8550777
0914227559
02
Nguyễn Thị Sen
Phó Trưởng phòng
0262.3558555
0905062737