ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tiếp tục thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện

Đây là nội dung văn bản của UBND tỉnh gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Công văn số 1758/VPCP-NC ngày 06/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về kết quả sơ kết 03 năm thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 9889/KH-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện, gắn với triển khai thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; Kế hoạch số 416/KH-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các quy định của Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Luật Thi hành án hình sự, Nghị quyết số 01/2018/NQHĐTP ngày 24/4/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện, Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTCVKSNDTC ngày 09/02/2018 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện và các văn bản pháp luật khác có liên quan, nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân để tích cực tham gia, cùng với cơ quan chức năng quản lý, giáo dục cũng như hỗ trợ, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định về phân công quản lý, theo dõi, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; thực hiện tốt công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện người được tha tù trước thời hạn có dấu hiệu tái phạm tội hoặc vi phạm pháp luật để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp cũng như kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp người được tha tù vi phạm pháp luật.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí theo quy định hiện hành cho UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc phát triển, nhân rộng các mô hình hoạt động sản xuất hiệu quả, tạo việc làm, giúp đỡ cho đối tượng là người chấp hành xong hình phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.

H.C

Tin đã đưa
  • Đắk Lắk đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường ( 18/05/2020 )
  • Tăng mức sinh ở những địa phương đang có mức sinh thấp, giảm mức sinh ở những địa phương đang có mức sinh cao ( 15/05/2020 )
  • BAN HÀNH QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ ( 14/05/2020 )
  • Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 tỉnh Đắk Lắk ( 13/05/2020 )
  • Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức Chương trình “Chung tay chia sẻ cùng vượt qua dịch Covid-19” ( 11/05/2020 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk