ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Quy định về phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Tại Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh (có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7 năm 2020) đã quy định về phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, như sau:

1. Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp) theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng nộp phí là người đăng ký, nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bao gồm cả trường hợp chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất) có nhu cầu hoặc cần phải thẩm định theo quy định.

3. Mức thu phí cụ thể như sau:

STT

Nội dung

Khu vực đô thị

Khu vực nông thôn

Đất sản xuất, kinh doanh

(đồng/hồ sơ)

Các loại đất còn lại (đồng/hồ sơ)

Đất sản xuất, kinh doanh

(đồng/hồ sơ)

Các loại đất còn lại

(đồng/hồ sơ)

1

Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu:

1.1

 

 

 

 

Hộ gia đình, cá nhân

 

 

 

 

Diện tích dưới 500 m2

700.000

400.000

455.000

260.000

Diện tích từ 500 m2 đến dưới 3.000 m2

980.000

560.000

640.000

360.000

Diện tích từ 3.000 m2 đến dưới 10.000 m2

1.470.000

840.000

960.000

550.000

Diện tích trên 10.000 m2

2.570.000

1.470.000

1.670.000

960.000

1.2

 

 

 

 

Tổ chức

 

 

 

 

Diện tích dưới 500 m2

1.230.000

700.000

796.000

460.000

Diện tích từ 500 m2 dưới 3.000 m2

1.720.000

980.000

1.120.000

640.000

Diện tích từ 3.000 m2 đến dưới 10.000 m2

2.570.000

1.470.000

1.670.000

960.000

Diện tích từ 10.000 m2 trở lên

4.500.000

2.580.000

2.930.000

1.680.000

2

Thẩm định hồ sơ cấp đổi, cấp lại (bao gồm cả trường hợp người sử dụng đất thực hiện các quyền mà phải cấp mới Giấy chứng nhận): Mức thu bằng 50% mức thu thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

4. Tỷ lệ trích: Cơ quan thu phí được trích để lại 90% chi cho công tác thu phí theo chế độ quy định, 10% còn lại nộp vào ngân sách nhà nước.

5. Miễn thu phí đối với trường hợp cấp đổi do điều chỉnh diện tích đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất hoặc hiến đất để xây dựng các công trình công cộng, phúc lợi xã hội hoặc trường hợp hộ nghèo, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, thôn, buôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Giảm 50% mức thu phí đối với trường hợp là người cao tuổi, người khuyết tật.

Hồng An

Tin đã đưa
  • Tuyển dụng công chức đối với người đang là viên chức hoặc công chức cấp xã ( 25/08/2020 )
  • Chính phủ quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác ( 21/08/2020 )
  • Mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ( 19/08/2020 )
  • Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định 03 bước khi đăng ký hộ tịch trực tuyến gồm: ( 17/08/2020 )
  • Quy định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ( 13/08/2020 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk