ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030

Nhằm tạo chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống của thanh thiếu niên; khắc phục từng bước và tiến tới đẩy lùi hiện tượng suy thoái về đạo đức, lối sống; hạn chế tình trạng thanh thiếu niên dính đến các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật; nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lập trường tư tưởng, vun đắp lòng yêu nước, yêu quê hương, hình thành trong thanh thiếu niên niềm tin vào mục tiêu lý tưởng các mạng của Đảng, của dân tộc về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội tích cực tham gia vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ngày 14/7/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Chương trình hành động số 47-CTr/TU thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”.

Theo đó, mục tiêu của chương trình đề ra từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 phấn đấu 100% cơ sở Đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của đoàn; học tập 6 bài học lý luận chính trị. 100% cơ sở đoàn tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giảm tình trạng vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong thanh thiếu niên. Hàng năm, 100% Đoàn xã, phường, thị trấn có các giải pháp giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến; tạo bước chuyển biến mới về chất lượng tổ chức và hoạt động của đoàn, hội; phát triển các loại hình tổ chức, sinh hoạt tập hợp được ít nhất 70% thanh niên vào tổ chức hội, tăng tỷ lệ đội viên, hội viên, thanh niên ưu tú kết nạp vào tổ chức đoàn. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên, đặc biệt chú trọng đoàn viên trong các doanh nghiệp, bộ đội hoàn thành nghĩa vụ quân sự và đoàn viên là người dân tộc thiểu số…

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp như: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện những tiêu chí cụ thể để rèn luyện trong từng đối tượng đoàn viên, thanh niên; tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân về tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành; tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; chú trọng giáo dục pháp luật, phát triển các mô hình giáo dục kỹ năng xã hội, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến; xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động này./.

Tin: Thanh Vũ; ảnh: Thùy Linh

Tin đã đưa
  • Từ ngày 01/01/2016, giao thẩm quyền đăng ký hộ tịch có yêu tố nước ngoài cho UBND cấp huyện ( 22/01/2015 )
  • “Ngày pháp luật” – Ngày hội của toàn dân ( 06/11/2013 )
  • Ea Púk, Krông Năng: Người dân phấn khởi đón Đoàn trợ giúp phap lý lưu động về làm việc. ( 14/10/2013 )
  • Tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh trật tự dịp Lễ, Tết Quý Tỵ 2013 ( 24/01/2013 )
  • UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức Hội thi “Trưởng thôn, buôn, tổ dân phố với kiến thức pháp luật” năm 2011. ( 28/03/2011 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk