ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
 • Tài liệu tập huấn công tác bồi thường nhà nước
 • Tin bài về trách nhiệm bồi thường nhà nước
 • Các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác bồi thường nhà nước

 • BTTP
  BTTP
  BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC - TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
  Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017

   

  FILE ĐÍNH KÈM: Luật số 10/2017/QH14

   

  Tin đã đưa