ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
BÃI BỎ QUY ĐỊNH VỀ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Để kịp thời xử lý đối với văn bản QPPL của UBND tỉnh không còn thực hiện mà không cần ban hành văn bản thay thế, đảm bảo tính thống nhất giữa văn bản QPPL của UBND tỉnh với hệ thống pháp luật, đồng thời, góp phần điều hành, quản lý, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương theo đúng quy định pháp luật hiện hành, ngày 27/11/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND được bãi bỏ, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh thực hiện thống nhất theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

            Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/12/2020./.

                                                                                                             Phan Hiền

 

Tin đã đưa
  • Tiếp tục đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật ( 15/12/2020 )
  • Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 06/2020/TT-BNV ( 11/12/2020 )
  • Quy định mới về thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất ( 10/12/2020 )
  • Một văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nội dung của nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong trường hợp nào? ( 08/12/2020 )
  • UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các luật mới ban hành tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV ( 02/12/2020 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk