ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Bãi bỏ một số nội dung của Quyết định và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh

Để đảm bảo tính phù hợp, thống nhất trong hệ thống văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh và khắc phục các vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, ngày 09/10/2020 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND bãi bỏ một số nội dung của Quyết định và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá và quy định Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024. Theo đó, UBND tỉnh đã bãi bỏ nội dung đoạn thứ hai Điều 1 Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND và bãi bỏ Điều 8 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND. Cụ thể, bãi bỏ các nội dung sau:

1. Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố được áp dụng theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh giai đoạn 2020-2024, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020;

2. Bãi bỏ Điều 8 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND về xử lý các nội dung liên quan sau khi Quy định có hiệu lực.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/10/2020./.

 

                                                                                                            Phan Hiền

Tin đã đưa
  • Quy định mới về trả lương qua tài khoản cá nhân từ 01/01/2021 ( 29/10/2020 )
  • Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết thi hành Luật ( 26/10/2020 )
  • Thêm đối tượng được hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 ( 23/10/2020 )
  • Chỉ thị tăng cường công tác quản lý hoạt động karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh ( 21/10/2020 )
  • Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ( 16/10/2020 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk