ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Phòng Hành chính tư pháp

- Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Hành chính tư pháp thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm, lý lịch tư pháp, có trách nhiệm tham mưu thực hiện các nhiệm vụ:
a) Xây dựng hệ thống tổ chức đăng ký và quản lý hộ tịch; quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy định; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại địa phương; đề nghị UBND tỉnh quyết định thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do UBND cấp huyện cấp trái với quy định của pháp luật (trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật).
b) Thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh giải quyết các việc về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về nuôi con nuôi tại địa phương.
c) Giải quyết hồ sơ xin nhập, xin thôi, xin trở lại quốc tịch Việt Nam; xác nhận có quốc tịch Việt Nam; xin cấp giấy xác nhận là người có quốc tịch Việt Nam; thông báo có quốc tịch nước ngoài; quản lý và lưu trữ hồ sơ về quốc tịch theo quy định của pháp luật.
d) Cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo thẩm quyền. Lập lý lịch tư pháp, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp bổ sung theo quy định. Xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ và sử dụng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại địa phương. Tiếp nhận, xử lý thông tin lý lịch tư pháp do Tòa án, cơ quan Thi hành án dân sự, cơ quan, tổ chức có liên quan và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cung cấp; cung cấp lý lịch tư pháp, thông tin  lý lịch tư pháp bổ sung cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp khác.
đ) Tổ chức triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về chứng thực tại địa phương; hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ chứng thực cho Phòng Tư pháp, UBND cấp xã và Công chứng viên của các tổ chức hành nghề công chứng; kiểm tra hoạt động chứng thực của Phòng Tư pháp, UBND cấp xã và các tổ chức hành nghề công chứng.
e) Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính. Hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện. Đề xuất, trình UBND tỉnh xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường nhà nước trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường nhà nước theo quy định của pháp luật; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật.
g) Thực hiện kiểm tra Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định; báo cáo Bộ Tư pháp về việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương.
h) Chủ trì xây dựng đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp để Giám đốc ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; tham gia góp ý các dự án, dự thảo văn bản trong lĩnh vực phụ trách và các văn bản khác do Giám đốc giao.
i) Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, chương trình, đề án, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý. Theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Tổ chức bộ máy: gồm Trưởng phòng và các chuyên viên.
 
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
Cơ quan
Di động
01
Nguyễn Thị Vân Anh
Trưởng phòng
02623 968 117
0982 059 060
02
Trương Mã Long
P. Trưởng phòng
02623 959 126
0914 586 061