ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Kế hoạch thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2018

Ngày 22/4/2019, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 3104/KH-UBND thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2018.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo nội dung Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2018; đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ tham mưu, cơ quan, đoàn thể và người dân trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chú trọng xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam trong gia đình, làng xóm; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú; giữ gìn những giá trị văn hóa tốt đẹp; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng nông thôn mới.

Kế hoạch đề ra các nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

Một là, Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp xây dựng Kế hoạch phối hợp cụ thể hàng năm theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho những người làm công tác Phong trào; tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp, công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Phong trào và nâng cao chất lượng thực hiện tiêu chí văn hóa (số 6 và 16) trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên, người lãnh đạo, vai trò của già làng, người có uy tín trong cộng đồng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân với nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp để nâng cao trách nhiệm trong thực hiện, tham mưu, đề xuất nhiệm vụ.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Phong trào gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác; chú trọng truyền thông và nêu gương các điển hình tiên tiến; chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 4047/KH-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Đắk Lắk.

Ba là, hàng năm Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp kiểm tra, giám sát, thực hiện chặt chẽ, khách quan, công bằng việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa tại Hướng dẫn số 06/HD-BCĐ ngày 24/01/2019 về việc đăng ký, bình xét và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa” theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ nhằm chấn chỉnh những biểu hiện bình xét qua loa, đại khái, không đúng quy trình; kiên quyết loại bỏ bệnh hình thức, chạy theo thành tích; phổ biến, tập huấn, tuyên truyền nội dung các văn bản quy định pháp luật về bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa trong Nghị định, đồng thời hướng dẫn người dân đăng ký thực hiện đúng quy định.

Bốn là, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động của Phong trào; tạo mọi điều kiện cần thiết để Nhân dân chủ động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, phát triển và nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở; phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến và phát huy hiệu quả các danh hiệu văn hóa; có cách nghĩ, cách làm tích cực, sáng tạo; kịp thời bổ sung những giải pháp đặc thù trong quá trình thực hiện Phong trào phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

Năm là, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở cần ưu tiên đầu tư kinh phí, nhân lực cho các hoạt động nhằm triển khai thực hiện Phong trào có hiệu quả.

UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện tại Kế hoạch này.

H.C

Tin đã đưa
  • Bảo đảm quyền học tập văn hóa, chính trị cho vận động viên ( 07/05/2019 )
  • Nghị định số 34/2019/NĐ-CP: Bổ sung quy định về thi tuyển công chức cấp xã ( 04/05/2019 )
  • Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022 ( 02/05/2019 )
  • Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2019 ( 26/04/2019 )
  • KIỂM TRA CÔNG TÁC LÝ LỊCH TƯ PHÁP TẠI ĐẮK LẮK ( 26/04/2019 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk