ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
VĂN BẢN PHÁP LUẬT NĂM 2020
 • Đề cương Luật Thư viện
 • Luật Thư viện
 • Đề cương Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Đề cương Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
 • Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
 • Đề cương Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước
 • Đề cương Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
 • Đề cương Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
 • Đề cương Luật Lực lượng dự bị động viên
 • Luật Lực lượng dự bị động viên
 • Đề cương Luật Dân quân tự vệ
 • 1 2
  CBộ pháp điển
  Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản
  THĂM DÒ Ý KIẾN
  Xin ý kiến về giao diện:
   Đẹp:  100%
   Chưa đẹp:  0%

   Bình thường:  0%