ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIẾP CẬN THÔNG TIN
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Tin đã đưa
  • Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin ( 24/05/2018 )
  • Đề cương giới thiệu Luật tiếp cận thông tin ( 12/07/2016 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk