ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
CHUYỂN GIAO TRUNG TÂM QUẢN LÝ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH

Ngày 05/4/2021, tại Quyết định số 753/QĐ-UBND, UBND tỉnh đã quyết định chuyển giao Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh từ Sở Thông tin và Truyền thông về Văn phòng UBND tỉnh quản lý. Theo đó, Trung tâm này được chuyển giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, tài chính, hồ sơ, tài liệu có liên quan kể từ ngày 29/4/2021.

Sau khi chuyển giao, Trung tâm sẽ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Văn phòng UBND tỉnh; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Cổng thông tin điện tử tỉnh Đăk Lắk do Trung tâm quản lý là nơi cung cấp, trao đổi chính thống và công khai trên mạng internet nhiều thể loại thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, chính sách của tỉnh; ngoài ra tại đây còn liên kết với các dịch vụ trực tuyến của các cơ quan chuyên môn của tỉnh, Cổng dịch vụ công Quốc gia và nhiều nguồn thông tin quan trọng khác.

Diễm Hằng

 

Tin đã đưa
  • MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC, TRÌNH TỰ BỎ PHIẾU BẦU CỬ; XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ ( 15/04/2021 )
  • MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH BẦU CỬ Ở ĐỊA PHƯƠNG ( 15/04/2021 )
  • MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ỨNG CỬ, CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC ỨNG CỬ VÀ VIỆC VẬN ĐỘNG BẦU CỬ ( 15/04/2021 )
  • QUY ĐỊNH VỀ KIỂM KÊ, KIỂM TRA, PHÂN LOẠI, KIỂM ĐẾM, NIÊM PHONG VÀ QUẢN LÝ PHIỂU BẦU ( 15/04/2021 )
  • MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ DANH SÁCH CỬ TRI ( 15/04/2021 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk