ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT, ĐƠN GIÁ THUÊ MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngày 24/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND về việc quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất; đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Quyết định này quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm và đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh được quy định như sau:

1. Tỷ lệ phần trăm để xác định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước, được quy định  cụ thể trên cơ sở các hình thức thuê đất, dự án sử dụng đất. Ví dụ: Đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá thì việc xác định tỷ lệ phần trăm phụ thuộc vào loại dự án sử dụng đất. Đối với các dự án sử dụng đất không thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, không thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, tỷ lệ phần trăm được xác định như bảng dưới đây:

Số
TT

Địa bàn đầu tư

Tỷ lệ % đối
với nhóm đất
nông nghiệp

Tỷ lệ % đối với
nhóm đất phi
nông nghiệp

1

Các xã, phường, thị trấn khu vực I thuộc vùng
dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của
Thủ tướng Chính phủ

   

+

Thành phố Buôn Ma Thuột

0,85

1,00

+

Thị xã

0,80

0,95

+

Các huyện

0,75

0,90

2

Các xã, phường, thị trấn khu vực II thuộc
vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định
của Thủ tướng Chính phủ

   

+

Thị xã

0,70

0,85

+

Các huyện

0,65

0,80

3

Các xã khu vực III (kể cả các thôn, buôn đặc
biệt khó khăn) thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Thủ tướng Chính phủ

0,5

0,6

 

2. Xác định đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước thuộc nhóm đất nông nghiệp và nhóm đất phi nông nghiệp được quy định tại Điều 10 Luật Đất đai được quy định như sau:

 - Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm, để xây dựng công trình ngầm thì tiền thuê, đơn giá thuê đất bằng 10% đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền, thuê đất hàng năm có cùng mục đích sử dụng. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê để xây dựng công trình ngầm thì đơn giá thuê đất bằng 10% đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có cùng mục đích sử dụng và thời hạn sử dụng đất.

- Đất có mặt nước thuộc nhóm đất nông nghiệp và nhóm đất phi nông nghiệp được quy định tại Điều 10 Luật Đất đai được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với phần diện tích đất có mặt nước bằng 50% đơn giá thuê đất hàng năm hoặc đơn giá thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê của loại đất có vị trí liền kề có cùng mục đích sử dụng.   

3. Đối với đơn giá thuê mặt nước, căn cứ khung giá thuê mặt nước quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP UBND tỉnh sẽ quyết định đơn giá thuê mặt nước của từng dự án cụ thể.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2020, thay thế Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 quy định tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm và quy định đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Chi tiết xem tại Http://www.vbpl.vn/daklak./.

                                                                                                 Phan Hiền

Tin đã đưa
  • Sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn cấp huyện ( 18/09/2020 )
  • Quy định mới về cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh ( 17/09/2020 )
  • THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHẤU PHI GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ( 15/09/2020 )
  • Tình hình triển khai Cuộc thi trực tuyến Đợt 2 - Tìm hiểu kiến thức pháp luật về lao động trên địa bàn tỉnh ( 11/09/2020 )
  • TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC HỖ TRỢ, HƯỚNG DẪN NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI THỰC HIỆN THỦ TỤC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG ( 09/09/2020 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk