ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CÁC LOẠI BIỂU MẪU
BIỂU MẪU THỐNG KÊ NUÔI CON NUÔI THỰC TẾ
- DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP NUÔI CON NUÔI THỰC TẾ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2001/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh) (Mẫu số 01)
- TỔNG HỢP TÌNH HÌNH NUÔI CON NUÔI THỰC TẾ TẠI ĐỊA BÀN CẤP XÃ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2001 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)  (Mẫu số 02)
- TỔNG HỢP TÌNH HÌNH NUÔI CON NUÔI THỰC TẾ TẠI ĐỊA BÀN CẤP HUYỆN (Mẫu số 03)
- TỔNG HỢP TÌNH HÌNH NUÔI CON NUÔI THỰC TẾ TẠI ĐỊA BÀN CẤP TỈNH (Mẫu số 04)
- ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH NUÔI CON NUÔI THỰC TẾ (Xã/phường/thị trấn)  (Mẫu số 05)
- ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH NUÔI CON NUÔI THỰC TẾ (Phòng Tư pháp)  (Mẫu số 05A)
- ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH NUÔI CON NUÔI THỰC TẾ (Sở Tư pháp)  (Mẫu số 05B)

 

Tin đã đưa
  • DANH MỤC CÁC LOẠI BIỂU MẪU ĐƠN, TỜ KHAI LĨNH VỰC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, NUÔI CON NUÔI ( 04/07/2013 )
  • Biểu mẫu hợp đồng sử dụng trong lĩnh vực Công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Ban hành kèm theo Quyết định số: 03/2011/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 của UBND tỉnh) ( 12/10/2010 )
  • TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP ( 12/10/2010 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk