ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
BỔ TRỢ TƯ PHÁP
 • Công chứng
 • Luật sư
 • Đấu giá tài sản
 • Giám định tư pháp
 • Quản lý, thanh lý tài sản
 • Hoạt động tư vấn pháp luật
 • Trọng tài thương mại; Thừa phát lại

 • BTTP
  BTTP
  PHAN MEM CONG CHUNG
  BỔ TRỢ TƯ PHÁP - LUẬT SƯ
  Danh sách Tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Năm 2019)
  Danh sách Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Năm 2019)
  Danh sách Luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk (Năm 2019)
  Danh sách Người tập sự hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Năm 2019)
  Danh sách Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (tính đến 18.12.2018)
  Danh sách Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (tính đến 11.12.2018)
  Danh sách Tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (tính đến 08.11.2018)
  Danh sách Chi nhánh Tổ chức hành nghề luật sư (tính đến 30.9.2018)
  Danh sách Tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (tính đến 17.9.2018)
  Danh sách Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (tính đến 07.9.2018)
  Danh sách Luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk (tính đến 17.8.2018)
  Danh sách Tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (tính đến 15.8.2018)
  Danh sách Luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk (tính đến 15.6.2018)
  Danh sách Tập sự hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (tính đến 23.5.2018)
  Đăng ký tham gia đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài
  Trên cơ sở tự nguyện, các tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam có nhu cầu đăng ký để được đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài thực hiện việc đăng ký và nộp hồ sơ theo mẫu tại Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động trước ngày 30/4/2018
  1 2