ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia, nhằm bảo đảm thực hiện đúng các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, đáp ứng yêu cầu về tiến độ chuẩn bị bầu cử, Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành Công văn số 153/VPHĐBCQG-TT ngày 15/4/2021 đề nghị các cơ quan, tổ chức ở địa phương tiếp tục lưu ý, khẩn trương tổ chức triển khai các công việc thuộc trách nhiệm của mình theo các mốc thời gian cụ thể sau:

Thứ nhất, danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cần được chuyển cho Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử cấp tương ứng chậm nhất là vào ngày 23/4/2021 (30 ngày trước ngày bầu cử) để Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử các cấp thực hiện việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo từng đơn vị bầu cử.

Thứ hai, việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, công bổ danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo từng đơn vị bầu cử tại địa phương được tiến hành chậm nhất là vào ngày 28/4/2021 (25 ngày trước ngày bầu cử); việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử ở tùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thực hiện chậm nhất là vào ngày 03/5/2021 (20 ngày trước ngày bầu cử).

Thứ ba, từ sau khi danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được công bố, đề nghị các địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử; thực hiện tốt công tác chỉ đạo, phối hợp để tổ chức cho người ứng cử thực hiện việc vận động bầu cử theo quy định của Luật để việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, bảo đảm trật tự - an toàn xã hội. Thời gian vận động bầu cử kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ.

Thứ tư, Ủy ban bầu cử ở các địa phương chủ động, phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan chỉ đạo, hướng dẫn và xử lý theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử, về việc danh sách người ứng cử, về danh sách cử tri và các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị khác có liên quan đến công tác bầu cử. Từ ngày 13/5/2021 (10 ngày trước ngày bầu cử), các cơ quan phụ trách bầu cử ngừng việc xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử.

Thứ năm, các Tổ bầu cử thực hiện việc niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân kèm theo tiểu sử tóm tắt của từng người ở khu vực bầu cử chậm nhất là vào ngày 03/5/2021 (20 ngày trước ngày bầu cử); nhận tài liệu, phiếu bầu cử từ các Ban bầu cử chậm nhất là ngày 08/5/2021 (15 ngày trước ngày bầu cử). Trong thời gian từ ngày 13/5 đến ngày bầu cử 23/5/2021 (10 ngày trước ngày bầu cử), Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu biết về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng các hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương.

Diễm Xuân

 

Tin đã đưa
  • Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021 ( 27/04/2021 )
  • Hướng dẫn việc xác định số phiếu phát ra và số cử tri tham gia bỏ phiếu ( 26/04/2021 )
  • Mức chi bồi dưỡng phục vụ trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ( 22/04/2021 )
  • Hướng dẫn việc lập danh sách cử tri khi đi bỏ phiếu nơi khác ( 19/04/2021 )
  • CHUYỂN GIAO TRUNG TÂM QUẢN LÝ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ( 16/04/2021 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk