ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
BỔ TRỢ TƯ PHÁP
 • Công chứng
 • Luật sư; Trợ giúp pháp lý
 • Đấu giá tài sản
 • Giám định tư pháp
 • Quản lý, thanh lý tài sản
 • Hoạt động tư vấn pháp luật
 • Trọng tài thương mại; Thừa phát lại

 • BTTP
  BTTP
  PHAN MEM CONG CHUNG
  BỔ TRỢ TƯ PHÁP - LUẬT SƯ
  * Danh sách Tổ chức hành nghề luật sư, Luật sư hành nghề tư cách cá nhân đăng ký tại tỉnh Đắk Lắk (Năm 2021)
  * Danh sách Chi nhánh Tổ chức hành nghề luật sư (Năm 2021)
  2.1.Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
  1.1. Danh sách Tổ chức hành nghề luật sư, Luật sư hành nghề tư cách cá nhân đăng ký tại tỉnh Đắk Lắk (Năm 2020)
  1.2. Danh sách Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại tỉnh Đắk Lắk (Năm 2020)
  2.2. Danh sách người thực hiện Trợ giúp pháp lý (năm 2020)
  1.3. Danh sách Luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk (Năm 2020)
  Cấp lại Giấy đăng ký hoạt đông Công ty luật trách nhiệm hữu hạn HK & Gia Luật – Chi nhánh tại Đắk Lắk
  Chi nhánh tại Đắk Lắk của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn HK & Gia Luật thay đổi Trưởng chi nhánh từ luật sư Hồ Quang Khánh sang luật sư Lê Thanh Kiệt ...
  Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh tại tỉnh Đắk Lắk của Công ty Luật TNHH Tindona Việt Nam
  Ngày 21/4/2020, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 53/QD-STP về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh...
  1.4. Danh sách Người tập sự hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Năm 2020)
  Thu hồi Giấy đăng ký hành nghề của luật sư với tư cách cá nhân của bà Lưu Thị Thu Hiền
  Ngày 21/01/2020, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 21/QD-STP về việc Thu hồi Giấy đăng ký hành nghề của luật sư với tư cách cá nhân của bà Lưu Thị Thu Hiền...
  * Danh sách Tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại tỉnh Đắk Lắk (Năm 2019)
  * Danh sách Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại tỉnh Đắk Lắk (Năm 2019)
  * Danh sách Luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk (Năm 2019)
  * Danh sách Người tập sự hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Năm 2019)
  1 2 3