ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Phòng công chứng số 2
 
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
Cơ quan
Di động
1
Phan Hữu Thọ
Trưởng phòng
02623 521 007
0914 090 169
2
Nguyễn Quốc Sơn
P. Trưởng phòng
02623 521 007