ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
Thẩm định văn bản

 Quy trình, thủ tục thẩm định Dự thảo văn bản:

1.Phạm vi thẩm định:
a) Sự cần thiết ban hành văn bản;
b) Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo văn bản;
c) Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo văn bản với hệ thống pháp luật;
d) Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản.
Ngoài ra, còn có ý kiến về tính khả thi của dự thảo văn bản.
2. Yêu cầu về hồ sơ:
a) Công văn yêu cầu thẩm định của cơ quan soạn thảo (hoặc chủ trì soạn thảo) văn bản;
b) Tờ trình và dự thảo văn bản;
c) Bản tổng hợp ý kiến về dự thảo văn bản;
d) Các tài liệu có liên quan.
3. Thời gian và quy trình thẩm định:
Thời gian thẩm định tại Sở Tư pháp tối đa là 05 ngày đối với các dự thảo văn bản bình thường và 07 ngày đối với các dự thảo văn bản phức tạp, kể từ ngày nhận được hồ sơ về Dự thảo văn bản (Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND quy định thời gian thực hiện việc thẩm định tại Sở Tư pháp là 07 ngày). Cụ thể:
- Sau khi nhận được Công văn yêu cầu thẩm định của cơ quan soạn thảo và hồ sơ dự thảo văn bản, Lãnh đạo Sở xem xét, chuyển và chỉ đạo Phòng chuyên môn của Sở (thực hiện trong ngày - cùng ngày nhận được Công văn yêu cầu thẩm định) để nghiên cứu, tham mưu thực hiện việc thẩm định;
- Thời gian nghiên cứu, tham mưu thực hiện việc thẩm định tại Phòng chuyên môn của Sở tối đa là 03 ngày đối với dự thảo văn bản bình thường và 05 ngày đối với dự thảo văn bản phức tạp. Ngay sau khi thực hiện xong, chuyển hồ sơ và dự thảo Báo cáo thẩm định để báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, ký phát hành;
- Thời gian tối đa để Lãnh đạo Sở xem xét, ký phát hành Báo cáo thẩm định là 01 ngày.
* Trường hợp hồ sơ về dự thảo văn bản được đề nghị thẩm định chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật, thì trong thời hạn tối đa là 02 ngày kể từ ngày nhận Công văn yêu cầu thẩm định, Sở Tư pháp có văn bản yêu cầu cơ quan soạn thảo bổ sung cho đầy đủ. Việc thẩm định được thực hiện ngay sau khi hồ sơ về dự thảo văn bản được bổ sung đầy đủ, theo thời gian và quy trình trên đây./.

 

Tin đã đưa
  • Lĩnh vực Công chứng ( 08/08/2013 )
  • Góp ý văn bản ( 12/10/2010 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk