ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
LÝ LỊCH TƯ PHÁP
 • Cấp phiếu lý lịch tư pháp
 • HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
 • Cấp bản sao trích lục hộ tịch
 • Xác nhận có quốc tịch Việt Nam
 • Xác nhận là người gốc Việt Nam
 • BỔ TRỢ TƯ PHÁP
 • Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật
 • Đăng ký hoạt động các tổ chức hành nghề luật sư
 • Đăng ký hoạt động văn phòng công chứng
 • VĂN BẢN
 • Kiểm tra văn bản QPPL
 • Thẩm định văn bản QPPL
 • VĂN BẢN - KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN QPPL
  Click vào đây để xem kết quả hồ sơ Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

  TT

  Loại văn bản

  Cơ quan yêu cầu

  Hồ sơ

  Kết quả

  1

  Quyết định

  Sở Xây dựng

  Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

  BCTĐ số 03 ngày 11/01/2018

  2

  Quyết định

  Sở Xây dựng

  Dự thảo Quyết định Quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

  BCTĐ số 04 ngày 15/01/2018

  3

  Quyết định

  Sở Khoa học và Công nghệ

  Dự thảo Quyết định quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

  BCTĐ số 11 ngày 25/01/2018

  4

  Quyết định

  Sở Khoa học và Công nghệ

  Dự thảo Quyết định ban hành Quy định Tuyển chọn và giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

  BCTĐ số 12 ngày 25/01/2018

  5

  Quyết định

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  Dự thảo Quyết định bổ sung giá đất ở đô thị trong bảng giá các loại đất của thị xã Buôn Hồ vào bảng giá các loại đất được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND

  BCTĐ số 09 ngày 15/01/2018

  6

  Nghị quyết

  Sở lao động, Thương binh và Xã hội

  Dự thảo Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh

  BCTĐ số 13 ngày 25/01/2018

  7

  Quyết định

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  DT Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với UBND cấp huyện, cấp xãn, cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ của văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở TNMT

  BCTĐ số 42 ngày 20/3/2018

  8

  Quyết định

  Sở Y tế

  Dự thảo Quyết định quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp trưởng, phó các tổ chức, đơn vị và trực thuộc Sở Y tế...

  BCTĐ số 46 ngày 27/3/2018

  9

  Quyết định

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản

  BCTĐ số 48/BCTĐ-STP ngày 28/3/2018

  10

  Quyết định

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Quyết định ban hành Quy định và định mức hỗ trợ phát triển kinh kế hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018-2020

  BCTĐ số 54/BCTĐ-STP ngày 06/4/2018

  Tin đã đưa