ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Đắk Lắk triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày 19/6/2019 UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 112-KH/TU ngày 23/5/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (ban hành kèm theo quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Theo đó, Kế hoạch xác định các yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, về yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò tiên phong, giám sát của chi bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể, xã hội.

Khắc phục triệt để tình trạng thiếu trách nhiệm, vô cảm, thiếu quyết liệt của các ngành, đơn vị được phân công phụ trách; có cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức và UBND các huyện, thị xã, thành phố, trong đó, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể đối với từng cấp, từng ngành trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thứ hai, về nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường sự lãnh đạo của đảng và cơ quan quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm hỗ trợ người tiêu dùng; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Sở Công thương là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này; đồng thời, phối hợp Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, các tổ chức xã hội tuyên truyền, phổ biến vầ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

X.L

Tin đã đưa
  • Chính phủ quy định chi tiết điều kiện của người được đề nghị đặc xá ( 24/06/2019 )
  • Điều kiện và trách nhiệm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường ( 21/06/2019 )
  • Bộ Tư pháp hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019 ( 20/06/2019 )
  • Nội dung Thông tư số 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ ( 19/06/2019 )
  • Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ( 18/06/2019 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk