ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
 • Tài liệu tập huấn công tác bồi thường nhà nước
 • Tin bài về trách nhiệm bồi thường nhà nước
 • Các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác bồi thường nhà nước

 • BTTP
  BTTP
  BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC - TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
  Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
  Tin đã đưa
 • Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 ( 07/11/2018 )