ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Mức chi bồi dưỡng phục vụ trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh đã quy định về mức chi bồi dưỡng khi tham gia phục vụ trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, với các mức chi cụ thể như sau:

- Bồi dưỡng theo mức khoán/tháng:

+ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Trưởng, phó các Tiểu ban Ủy ban bầu cử tỉnh; Trưởng, phó tổ chuyên viên giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh với mức khoán là 2.000.000 đồng/người/tháng;

+ Các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh; các thành viên Tiểu ban của Ủy ban bầu cử tỉnh; các thành viên tổ chuyên viên giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh; các thành viên tổ chuyên viên giúp việc Tiểu ban Ủy ban bầu cử tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện với mức khoán là 1.500.000 đồng/người/tháng;

+ Trưởng, phó các Tiểu ban Ủy ban bầu cử huyện; Trưởng, phó tổ chuyên viên giúp việc Ủy ban bầu cử huyện với mức khoán là 1.200.000 đồng/người/tháng;

+ Các thành viên Ủy ban bầu cử huyện; các thành viên Tiểu ban Ủy ban bầu cử huyện; các thành viên tổ chuyên viên giúp việc Ủy ban bầu cử huyện; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã với mức khoán là 800.000 đồng/người/tháng;

+ Các thành viên Ủy ban bầu cử xã với mức khoán là 500.000 đồng/người/tháng.

- Đối với Ban chỉ đạo:

+ Trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh với mức khoán là 2.000.000 đồng/người/tháng; Phó trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh với mức khoán là 1.500.000 đồng/người/tháng; thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh với mức khoán là 1.200.000 đồng/người/tháng;

+ Trưởng Ban chỉ đạo cấp huyện với mức khoán là 1.500.000 đồng/người/tháng; Phó trưởng Ban chỉ đạo cấp huyện với mức khoán là 800.000 đồng/người/tháng; thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện với mức khoán là 400.000 đồng/người/tháng;

+ Trưởng Ban chỉ đạo cấp xã với mức khoán là 800.000 đồng/người/tháng; Phó trưởng Ban chỉ đạo cấp xã với mức khoán là 400.000 đồng/người/tháng; thành viên Ban chỉ đạo cấp xã với mức khoán là 200.000 đồng/người/tháng;

- Chi bồi dưỡng 70.000 đồng/người/ngày đối với các đối tượng được huy động, trưng tập trực tiếp phục vụ công tác bầu cử (Kể cả người chứng kiến kiểm phiếu); thời gian hưởng chế độ chi bồi dưỡng không quá 15 ngày (không bao gồm những ngày tham gia đoàn kiểm tra, giám sát; phục vụ trực tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử, ngày trước ngày bầu cử và ngày bầu cử);

 Riêng 02 ngày (ngày trước ngày bầu cử và ngày bầu cử) sẽ chi bồi dưỡng 120.000 đồng/người/ngày, áp dụng đối với tất cả các lực lượng trực tiếp tham gia phục vụ bầu cử.

- Chi bồi dưỡng cho Tổ bầu cử viết danh sách cử tri7.000 đồng/tờ, viết thẻ cử tri và đóng dấu300 đồng/thẻ.

- Chi bồi dưỡng trực ngoài giờ làm việc sẽ thực hiện theo chế độ quy định hiện hành của Nhà nước (từ nguồn kinh phí bầu cử; Ủy ban bầu cử các cấp có kế hoạch phân công cụ thể để làm cơ sở quyết toán kinh phí).

Thời gian hưởng các chế độ bồi dưỡng căn cứ theo Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền nhưng tối đa không quá 04 tháng. Trường hợp một người tham gia nhiều ban, tổ thì cũng chỉ được hưởng một mức cao nhất.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 28/3/2021./.

Trọng Đức

 

Tin đã đưa
  • Hướng dẫn việc lập danh sách cử tri khi đi bỏ phiếu nơi khác ( 19/04/2021 )
  • CHUYỂN GIAO TRUNG TÂM QUẢN LÝ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ( 16/04/2021 )
  • MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC, TRÌNH TỰ BỎ PHIẾU BẦU CỬ; XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ ( 15/04/2021 )
  • MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH BẦU CỬ Ở ĐỊA PHƯƠNG ( 15/04/2021 )
  • MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ỨNG CỬ, CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC ỨNG CỬ VÀ VIỆC VẬN ĐỘNG BẦU CỬ ( 15/04/2021 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk