ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù năm 2021

Ngày 03/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1499/QĐ-TTg về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021. Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2021 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 249.650 biên chế. Cụ thể là:

- 247.344 biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, trong đó: 106.836 biên chế của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; 140.508 biên chế của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

- 1.068 biên chế thuộc các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

- Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước: 686 biên chế.

- Biên chế công chức dự phòng: 552 biên chế.

Mặt khác, trên cơ sở số lượng biên chế đã được phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong tổng số 247.344 biên chế. Giao biên chế công chức làm việc ở nước ngoài đối với từng Bộ, cơ quan ngang Bộ trong tổng số 1.068 biên chế. Giao biên chế đối với từng Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước trong tổng số 686 biên chế. Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc sử dụng 552 biên chế công chức dự phòng.

- Các Bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài đã được phê duyệt khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định./.

Minh Ngân

Tin đã đưa
  • ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025 VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH ( 13/10/2020 )
  • Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ( 12/10/2020 )
  • Quy định mới về kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức ( 07/10/2020 )
  • Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật” năm 2020 đã kết thúc với kết quả ấn tượng ( 01/10/2020 )
  • Sở Tư pháp tổ chức vui đón Trung thu cho các cháu thiếu nhi tại đơn vị kết nghĩa ( 28/09/2020 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk